skip to Main Content

Requisits per a la sol·licitud de soci o sòcia de la COV

Totes les persones que sol·liciten l’alta com a soci o sòcia de COV han de presentar la següent documentació general:

 • DNI de la persona que sol·licita l’alta.
 • Fitxa complimentada de la COV.

A més s’ha d’afegir la documentació següent, segons el cas que sigui:

A – Transmissió del títol entre familiars:

 • Escrit al CR sol·licitant la baixa voluntària del titular i l’alta a favor d’un familiar directe (cònjuge, parella o descendent) amb documentació acreditativa (Llibre de família o altres).
 • DNI de la persona que es dona de baixa.
B – Transmissió del títol per defunció:
 • Certificat de defunció i DNI del titular.
 • Escrit al CR sol·licitant l’alta a favor d’un únic familiar directe (cònjuge, parella o descendent) amb documentació acreditativa (Llibre de família o altres) i acord de la resta de possibles beneficiaris.

C – Adquisició d’habitatge a un titular que renuncia al títol:

 • Escrit al CR sol·licitant la baixa voluntària i DNI del titular i l’alta a favor del nou propietari o propietària.
 • Escriptura de compravenda del pis.

D – Adquisició d’habitatge a un titular sense traspàs de títol previ:
(D’acord amb l’establert als Estatuts i per l’Assemblea General de COV, de maig de 2016)

 • Escrit al CR sol·licitant l’alta, que ho valorarà en un termini de 2 mesos com a màxim.
 • Documentació que acrediti ser propietari/a de l’habitatge durant com a mínim els últims 3 anys (Escriptura de la propietat).
 • Documentació que acrediti que es tracta de l’habitatge habitual i permanent (certificat d’empadronament i rebuts de consum de l’habitatge).
 • Aportació de 160 € al capital social de Cooperativa Obrera de Viviendas (Títol de soci) a efectuar una vegada acceptada l’alta pel Consell Rector (CR).
Back To Top