skip to Main Content

Missió i valors

Missió

Treballem per a que les persones sòcies i la seva comunitat tinguin un habitatge digne i assequible, i promovent respostes cooperatives a necessitats socials, des dels valors del cooperativisme i molt especialment des de la proximitat, la solidaritat, el compromís i el rigor en la gestió.

Valors

Ens identifiquem amb:

Principis del Cooperativisme

Els valors i el principis del Cooperativisme, que segueixen i promouen totes les cooperatives del mon:

  • Adhesió oberta i voluntària
  • Control democràtic per part dels socis i sòcies
  • Participació econòmica dels socis i sòcies
  • Autonomia i independència
  • Educació, formació i informació
  • Cooperació entre cooperatives
  • Compromís amb la comunitat

Sense lucre

Amb treballar per ser una alternativa al mercat, com a organització sense afany de lucre, per la dignitat i benestar de les persones.

En comunitat

Amb la comunitat en la que vivim en la que participem i actuem de forma solidària, per l’equitat, la integració i la igualtat de gènere.

Habitatge cooperatiu

Amb la promoció d’habitatge digne i assequible i amb els serveis que li son vinculats.

Sostenibilitat i futur

Amb el compromís cap a la sostenibilitat econòmica, per responsabilitat amb el nostre patrimoni, sostenibilitat social per responsabilitat amb la comunitat, i sostenibilitat ambiental, per responsabilitat amb les properes generacions.

Transparència

Cooperativa Obrera de Viviendas està compromesa amb la transparència com a valor fonamental de les cooperatives i en l’aplicació de la legislació vigent.

Transparència

Informació Institucional

Cooperativa Obrera de Viviendas està compromesa amb la transparència com a valor fonamental de les cooperatives i en l’aplicació de la legislació vigent.

Organigrama

La cooperativa té una organització professional i alhora una organització social.

Normativa aplicable

La COV aplica la normativa legal, fiscal i laboral aplicable a les empreses cooperatives a Catalunya. De forma específica també ens és aplicable:

Valor social

El Valor Social Integrat és una metodologia de càlcul que permet conèixer el valor social generat per una organització. Esdevé una comptabilitat social, més enllà del que s’aporta a la societat amb l’activitat econòmica. La COV fa el càlcul del seu VSI des del 2018 juntament amb 11 entitats més del Prat de Llobregat, en una iniciativa promoguda per l’Ajuntament de la ciutat.

Valor Social de Mercat

Aquesta dimensió té en compte el valor generat per les organitzacions a través de la seva activitat econòmica, tan directa com indirectament.
VSM directe té en compte aspectes com ara les despeses de personal, el valor afegit i els impostos que les organitzacions paguen a les administracions.
VSM indirecte fa referència al valor induït a través de la contractació de proveïdors i té en compte aquests mateixos aspectes financers.
En alguns casos, aquest ecosistema també integra el valor social generat als clients a través de la prestació de serveis i venta de béns.

Valor Social de No Mercat

Aquesta dimensió és la relacionada amb el valor social que l’organització genera als seus grups d’interès i s’identifica a través del contacte amb aquestes parts interessades, la identificació de les variables de valor percebudes per aquests grups d’interès i l’atorgament de proxies econòmics als indicadors i variables identificades.

Retorn a les administracions públiques

Aquell valor econòmic que l’organització retorna a les administracions públiques a través del pagament d’impostos, de forma directa i/o induïda, i de la generació d’altres tipus d’ingressos o d’estalvis.

Valor Social Integrat (VSI)

Consolidació dels resultats anteriors per tal d’obtenir el Valor Social Integrat. Parlem de consolidació i no de suma doncs hi ha possibles proxies emprats pel càlcul del Valor Social de No Mercat que provindran de dades comptables ja tingudes en compte al Valor Social de Mercat i, per evitar duplicitats, no es poden sumar.

Cooperativisme

Intercooperació

A la COV creiem en la col·laboració amb les cooperatives i les entitats de l’economia social com a via per aprendre, compartir, créixer i transformar. Per això tenim aliances en el territori i a nivell sectorial. Entre altres participem en:

Back To Top